REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AVEZ

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: avezgames.com
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Mediayard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-382 Warszawa, ul.Opaczewska 25/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000518670, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:8371815545, REGON 147364521.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania towarów dostępnych w asortymencie sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest: komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa m.in. Google Chrome lun Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Klient przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, a po jego zaakceptowaniu, postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.

§1. Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.
 2. Kupujący – użytkownik podejmujący działania do nabycia towaru w ramach ofert sklepu internetowego.
 3. Koszyk – element sklepu internetowego, w którym klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, ilość, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy zarządzany przez sprzedawcę, dostępny pod adresem avezgames.com, umożliwiający klientom składanie zamówień na towary.
 5. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczących przez sklep internetowy.

§2. Zasady korzystania z naszego portalu internetowego

Podczas korzystania z niniejszego portalu i przy składaniu zamówienia za jego pośrednictwem kupujący zobowiązany jest do:

 1. Używania portalu wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień.
 2. Nie składania fałszywych lub nieuczciwych zamówień.
 3. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu a także ogólnymi zasadami etyki.

§3. Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Informacje o towarach dostępnych na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym w momencie złożenia przez klienta zamówienia są wiążące zarówno dla klienta jak i sprzedawcy.
 3. Ceny towarów podanych na stronie sklepu internetowego podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Nie uwzględniają jednak kosztu przesyłki, którego wysokość wskazana jest w koszyku, przed potwierdzeniem przez klienta złożenia zamówienia oraz podania danych osobowych niezbędnych do wysyłki.
 4. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia towaru do klienta.
 5. Aby złożyć zmówienie, kupujący musi przejść całą procedurę zakupu online.
  1. Dodać wybrany produkt do koszyka.
  2. Przejść do płatności i wybrać sposób dostawy. Dostawa jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Wypełnić formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  4. Dokonać płatności przelewem lub za pomocą szybkich płatności Online przed odbiorem zamówionego towaru, na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany na stronie sklepu internetowego podczas składania zamówienia. Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 6. Dokonywanie zamówienia w sklepie internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. Składając zamówienie w sklepie internetowym, klient składa sprzedawcy ofertę zawarcia umowy kupna wybranego towaru. Zawarcie umowy kupna wymaga złożenia zamówienia przez klienta. Następnie klient dostanie na podany podczas składania zamówienia e-mail od sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sprzedawcę, po weryfikacji dostępności towaru w magazynie, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie.
 8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę jest zaksięgowanie płatności za zamówiony towar na rachunku bankowym sprzedawcy. Po zaksięgowaniu i przygotowaniu zamówienia do wysyłki, sprzedawca wyśle kupującemu wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zamówienie zostało zaakceptowane i która będzie zawierać dane przesyłki.
 9. W przypadku gdy realizacja złożonego przez klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności towaru w magazynie, sprzedawca informuje o tym fakcie klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres e-mail.
 10. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem klient podejmuje decyzje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 11. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: store@avezgames.com do momentu wysłania przez sprzedawcę zamówionych towarów.
 12. W przypadku zamówienia zrealizowanego częściowo lub w całości anulowanego, sprzedawca zwróci klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 13. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, kupujący zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy bądź mailowo maksymalnie do dwóch dni od złożenia zamówienia

§4. Odstąpienie od umowy

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy – jeżeli klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów
 2. Konsument składa oświadczenie sprzedającemu, o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny adres e-mail, jeżeli zostanie podany przy złożeniu oświadczenia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech I funkcjonowania towaru.
 8. Konsumentowi zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia w odniesieniu do umów m.in.
 9. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 10. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 15. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 17. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 18. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 19. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§5. Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia kupującemu towaru bez wad.
 2. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, kupujący będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 3. Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady. Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów).
 4. W wyżej wymienionym terminie konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. W celu złożenia reklamacji, Konsument powinien skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszym portalu.
 7. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do nas. Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który konsument wybrał przy zapłacie za produkt.

§6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mediayard Sp. z o.o.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu wykonania usługi realizacji sprzedaży zamawianych towarów w sklepie internetowym na stronie www.avezgames.com
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług.
 4. Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
 5. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego pośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.