.POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczących drogą elektroniczną przez Administratora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO , informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mediayard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres : 02-382 Warszawa, ul. Opaczewska 25/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000518670,  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:8371815545, REGON: 147364521,

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, Administrator stosuje zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

§1. Podstawa prawna oraz okres przetwarzanie danych

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzysta się z usług AVEZ, czyli dokonuje się rejestracji w serwisie, kupuje produkty w sklepie internetowym lub kontaktuje się z nami lub zapisuje się na Newsletter, w celu otrzymywania pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi.

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w sklepie internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Administrator wymaga podania przez klienta, tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje nie zostaną podane przez klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa np. podatkowego, Administrator, może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest, wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest, wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta zamówień, jest podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności
 6. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe, dobrowolnie podane przez klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze sklepu internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji sklepu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 7. Jeżeli klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez Newsletter.
 8. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych).
 10. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.
 11. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 12. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 13. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 14. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

§2. Cel i zakres zbierania danych osobowych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody klienta lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z klientem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu:

 • składania zamówień
 • zawarcia i realizacji umowy
 • ewentualnych reklamacji, zwrotów i archiwizacji
 • rozliczenia sprzedaży, w tym przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych
 • bieżącego kontaktu związanego ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami, a także wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówień
 • realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług, bądź w celu przesyłania klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie Newslettera)- za odrębnie wyrażoną zgodą

Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać umowy.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą
 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane
 • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

 • pracownicy, współpracownicy Administratora, – podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy,
 • w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
 • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych , którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora m.in. w celu ich przechowywania, wsparcia strony internetowej sklepu, realizacji usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora, a także realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Spółki.
 • podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

§3. Sposoby zbierania danych osobowych

Zbieranie danych osobowych następuje dobrowolnie np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.

§4. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie od sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez klienta adres e-mail. W celu wysyłki Newslettera wykorzystujemy tzw. metodę double opt-in, czyli przesyłamy Panu/Pani nasz Newsletter drogą mailową dopiero po uzyskaniu od Pana/Pani wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować usługę Newslettera. Przesyłamy odpowiedni e-mail informacyjny wraz z prośbą o potwierdzenie przez kliknięcie przesłany link, że chce Pan/Pani otrzymywać nasz Newsletter. Jeśli do opracowania i wysyłki Newslettera zaangażowane zostaną inne firmy, zostaną one zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych zgodnie z RODO oraz do ich wykorzystywania wyłącznie do podanego powyżej celu.
 1. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła sprzedawca, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa także poprzez wysyłanie żądania mailowo na adres: avezgames.com bądź listem.

§5. Pliki Cookies

Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania danych osobowych. Jeżeli jednak Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj/typ przeglądarki. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po sklepie internetowym.

Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 1. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
 2. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w sklepie internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
 3. ustawień języka;
 4. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

§6. Bezpieczeństwo w Internecie

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 • szyfrowanie danych osobowych,
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych oraz organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§7. Prawa Klientów

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora,
  • sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres www.avezgames.com, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach w koncie w Sklepie Internetowym.
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów.
 4. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w sklepie internetowym.
 5. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora tj. Mediayard Sp. z o.o. adres : 02-382 Warszawa, ul. Opaczewska 25/32, lub pocztą elektroniczną: www.avezgames.com.
 6. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności serwisu bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.